لینک مستقیم نقشه پمپ بنزین

یک نقشه کامل از یک پمپ بنزین با چک لیست جزئیات اجرایی در فرمت dwg.