لینک مستقیم AeroJournal_Feb2015

مطالب تخصصی هوافضا اما به زبان ساده.این فایل به زبان اصلی می باشد.